1. Home
 2. 产品中心
 3. 液位
 4. 模拟量液位变送器

模拟量投入式液位变送器

高精度液位变送器 24mm

ATM.1ST/N

 • 压力测量范围: 0..0,5 up to 0..250 mH2O

 • 精度: 可达 0.05 % FS

 • 壳体: 不锈钢, 钛

 • 直径: 24mm

液位变送器 24mm

ATM.ECO/N

 • 压力测量范围: 0..1 up to 0..250 mH2O

 • 精度: 可达 0.2 % FS

 • 壳体: 不锈钢, 哈氏合金

 • 直径: 24mm

液位变送器 24mm

ATM/N

 • 压力测量范围: 0..0.5 up to 0..250 mH2O

 • 精度: 可达 0.1 % FS

 • 壳体: 不锈钢, 钛

 • 直径 : 24mm

 • 可提供过压保护

液位变送器19mm

ATM.1ST/N19

 • 压力测量范围: 0..1 up to 0..250 mH2O

 • 精度: 可达 0.05 % FS

 • 壳体: 不锈钢

 • 直径: 19 mm

微型液位变送器 10mm 

MTM/N10

 • 压力测量范围: 0..10 up to 0..100 mH2O

 • 输出信号: 4-20 mA
 • 精度: 可达 0.1 % FS

 • 壳体: 不锈钢, 钛

 • 直径: 10mm

微型 液位变送器 10mm  (mV)输出

MTM/N 10

 • 压力测量范围: 0..10 up to 0..100 mH2O
 • 输出信号: mV
 • 精度: 可达 0.25 % FS
 • 壳体: 不锈钢, 钛
 • 直径: 10 mm

耐腐蚀液位变送器28mm

ATM/NC

 • 压力测量范围: 0..1 up to 0..250 mH2O

 • 精度: 可达0.5 % FS

 • 壳体: 不锈钢/特氟龙

 • 直径: 24mm